Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” niniejszej Polityki prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w zakresie swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez osoby trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania zostaną poddane analizie statystycznej podczas Twojej wizyty na tej stronie. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z poniższym oświadczeniem o ochronie danych.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

All Inkl

Dostawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, właściciel: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy (dalej „All-Inkl”). Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Korzystanie z All-Inkl opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym przedstawieniu naszej strony internetowej. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Marta Tafelski

Kirschenweg 5

70806 Kornwestheim

Telefon: +49 1522/4792695

E-mail: kontakt@marta-tafelski.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych niezabezpieczonych z punktu widzenia ochrony danych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony przed sądem. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU KIEDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ UPRAWNIEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych na drodze prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o sprostowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania przez nas poprawności Twoich danych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o Witrynie, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku rozsyłania niezamówionych informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasze strony internetowe i strony używają tego, co branża nazywa „plikami cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich aktywnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być emitowane przez nas (pliki cookie pierwszej strony) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka) lub które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w użytkowników sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeżeli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwolisz na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie, można znaleźć w tej polityce prywatności.

Zgoda z Cookiebotem

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej „Cookiebot”).

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody i udzielenia Ci innych wyjaśnień dotyczących korzystania z plików cookie. Cookiebot zapisze następnie plik cookie w Twojej przeglądarce, aby zidentyfikować udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia, usunięcia samego pliku cookie Cookiebot lub ustanie cel, dla którego dane są przechowywane. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP
 • Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz na wypadek, gdybyśmy mieli dalsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub ustanie cel, dla którego dane są archiwizowane (np. zakończyliśmy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), zostaną przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeżeli zostały pozyskane; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu zażądania przez Ciebie ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnięcia celu przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

Gdy korzystasz z funkcji komentowania na tej stronie, informacje o czasie wygenerowania komentarza i adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, nazwa użytkownika, którą wybrałeś, zostaną zarchiwizowane oprócz twoich komentarzy.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP wszystkich użytkowników, którzy wprowadzają komentarze. Ponieważ nie przeglądamy komentarzy przed ich publikacją, informacje te są nam potrzebne do podjęcia działań przeciwko autorowi w przypadku naruszeń praw, takich jak zniesławienie lub propaganda.

Subskrybowanie komentarzy

Jako użytkownik tej witryny masz możliwość subskrypcji komentarzy po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, której celem jest zweryfikowanie, czy jesteś faktycznym posiadaczem podanego adresu e-mail. Możesz dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzone w związku z subskrypcjami komentarzy zostaną w takim przypadku usunięte. Jeśli jednak przekazałeś nam te informacje w innych celach i z innego miejsca (np. zapisując się do newslettera), dane pozostaną w naszym posiadaniu.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i wszelkie powiązane informacje będą przez nas przechowywane i pozostaną na tej stronie do czasu całkowitego usunięcia treści, której dotyczył komentarz lub jeśli komentarze musiały zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie każdej zgody, której już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

5. Media społecznościowe

Facebook

Na tej stronie zintegrowaliśmy elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzyma informację potwierdzającą Twoją wizytę na tej stronie wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Lubię to na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. W związku z tym Facebook będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca serwisu nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 świeci a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udostępnianie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Z tą witryną zintegrowaliśmy funkcje publicznej platformy medialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagrama. Dzięki temu Instagram otrzyma informację o Twojej wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca strony internetowej i jej stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Instagram.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za te dane przetwarzanie (art. 26 DSGVO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i przekazywania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu.

Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udostępnianie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka lub Instagrama. Możesz dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Instagrama pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Statystyki PW

Ta strona korzysta z narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej oceny wejść odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estonia (https://veronalabs.com).

Statystyki WP mogą być wykorzystywane do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Robiąc to, WP Statistics rejestruje między innymi pliki dziennika (adres IP, stronę odsyłającą, używaną przeglądarkę, pochodzenie użytkownika, używaną wyszukiwarkę) oraz działania, które odwiedzający witrynę podjęli na stronie (np. kliknięcia i wyświetlenia).

Dane zebrane za pomocą WP Statistics są przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszych stron internetowych, jak i naszej reklamy. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja adresu IP

Używamy statystyk WP z anonimowym adresem IP. Twój adres IP jest skracany, aby nie można go było bezpośrednio przypisać do Ciebie.

7. Biuletyn

Dane newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie biuletynu. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać takie dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail oraz wykorzystywanie tych informacji do wysyłki newslettera, na przykład klikając w link „Wypisz się” w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane przekazane nam w celu zapisania się do newslettera będą przez nas przechowywane do czasu wypisania się z newslettera lub przez dostawcę usługi newslettera oraz usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera lub ustaniu celu . Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane przechowywane u nas do innych celów pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać umieszczony przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeżeli będzie to konieczne dla zapobieżenia wysyłkom w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na spełnieniu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Ta witryna internetowa zawiera filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli odwiedzisz stronę w tej witrynie, na której osadzono YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś.

Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub porównywalne technologie do rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki YouTube obchodzi się z danymi użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego wykorzystania czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (osadzanie lokalne)

Ta strona używa Font Awesome, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Font Awesome jest instalowany lokalnie, więc połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Font Awesome, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych dotyczącym Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Wordfence

Umieściliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej „Wordfence”).

Wordfence ma na celu ochronę naszej witryny przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza witryna nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, które sprawdzają i blokują dostęp do naszej witryny w swoich bazach danych.

Korzystanie z Wordfence odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie jego serwisu przed cyberatakami. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

Spotify

Na tej stronie zintegrowaliśmy funkcje platformy muzycznej Spotify. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm, Szwecja. Wtyczki Spotify można rozpoznać po zielonym logo na tej stronie. Przegląd wtyczek Spotify można znaleźć na stronie: https://developer.spotify.com.

Wtyczka umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia między Twoją przeglądarką a serwerem Spotify podczas odwiedzania tej witryny. W rezultacie Spotify otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Spotify, gdy jesteś zalogowany na swoje konto Spotify, masz możliwość powiązania treści z tej witryny ze swoim profilem Spotify. W związku z tym Spotify będzie w stanie przypisać Twoją wizytę w tej witrynie do Twojego konta użytkownika.

Zwracamy uwagę, że podczas korzystania ze Spotify pliki cookie są wykorzystywane przez Google Analytics, dzięki czemu dane o użytkowaniu mogą być przekazywane do Google również podczas korzystania ze Spotify. Google Analytics to narzędzie grupy Google do analizy zachowań użytkowników z siedzibą w USA. Za tę integrację odpowiada wyłącznie Spotify. Jako operatorzy stron internetowych nie mamy wpływu na to przetwarzanie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w atrakcyjnej prezentacji akustycznej serwisu. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Oświadczeniem Spotify o ochronie danych pod adresem: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby Spotify mógł przyporządkować wizytę w tej witrynie do Twojego konta użytkownika Spotify, wyloguj się z konta użytkownika Spotify podczas odwiedzania naszych witryn.

9. Dostawcy eCommerce i usług płatniczych

Przetwarzanie danych klienta i umowy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umowy w celu ustanowienia, uzgodnienia treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego oraz po wygaśnięciu obowiązujących ustawowych okresów archiwizacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych okresów archiwizacji.

10. Usługi celne

Dysk Google

Zintegrowaliśmy Dysk Google z tą witryną. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dysk Google umożliwia nam umieszczenie w naszej witrynie obszaru przesyłania, w którym można przesyłać treści. Gdy przesyłasz treści, są one przechowywane na serwerach Dysku Google. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, dodatkowo nawiązywane jest połączenie z Dyskiem Google, dzięki czemu Dysk Google może ustalić, że odwiedziłeś naszą stronę internetową.

Korzystanie z Dysku Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w posiadaniu niezawodnego obszaru przesyłania na swojej stronie internetowej. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.